81 446 58 60  

Czynne:

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00

Sobota 9:00 – 14:00

(po rejestracji telefonicznej)

  • Akfon - aparaty słuchowe, badania i protetyka słuchu, badania wady słuchu, protetyka słuchu
  • Akfon - aparaty słuchowe, badania i protetyka słuchu, badania wady słuchu, protetyka słuchu
  • Akfon - aparaty słuchowe, badania i protetyka słuchu, badania wady słuchu, protetyka słuchu

ZNAJDŹ NA STRONIE
 

 

 

 

Akfon - aparaty słuchowe, badania i protetyka słuchu, badania wady słuchu, protetyka słuchu

Dla osób, które posiadają zatwierdzone przez NFZ zlecenia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środkami tymi dysponują: Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie właściwe dla miejsca zameldowania pacjenta.

O dofinansowanie ze środków PFRON (realizowanych przez MOPR/PCPR) mogą starać się osoby:

  • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów/ o niezdolności do pracy/ i niezdolności do samodzielnej egzystencji/ o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym/ o niepełnosprawności (dot. Dzieci do 16 roku życia)
  • których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty określonej przez MOPR/PCPR właściwy miejscu zameldowania
  • posiadające zatwierdzone przez NFZ zlecenie na aparaty słuchowe/ wkładki uszne/ systemy wspomagające słyszenie
  • które we właściwym dla miejsca zameldowania ośrodku, złożyły wniosek wraz z dołączonymi dokumentami:
  1. kosztorysem/fakturą na zakup aparatu słuchowego
  2. kopią zlecenia zaopatrzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracowników firmy AKFON
  3. kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (oryginał do wglądu)

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.